Om

Round Table Sverige (RTS) är en ideell sammanslutning med syfte att:

 

-främja kamratskap mellan unga män från olika verksamhetsområden.

 

-ge medlemmarna ökad kännedom om samhällslivet och om skilda åsikter.

 

-understödja fritt och engagerat meningsutbyte.

 

-stimulera medlemmarna till kontakter inbördes och med andra människor inom och utom landet.

 

-även i övrigt gagna vänskap, förståelse och samverkan mellan människor.

 

RT-mässighet genomsyrar vårt arbete och organisationens syften främjas genom anordnande av möten med diskussioner, föredrag och annan verksamhet, genom arbete för internationellt utbyte och genom medlemmarnas aktiva deltagande i nationella och internationella möten. Propaganda för viss åsikt i politiskt eller religiöst hänseende får icke bedrivas inom RT-verksamheten.

 

Round Table Sveriges motto är:

 

Adopt-Adapt-Improve (Upptaga-Anpassa-Förbättra)