Om

Round Table Sverige (RTS) är en ideell sammanslutning med syfte att:


    -främja kamratskap mellan unga män från olika verksamhetsområden.


    -ge medlemmarna ökad kännedom om samhällslivet och om skilda åsikter.


    -understödja fritt och engagerat meningsutbyte.


    -stimulera medlemmarna till kontakter inbördes och med andra människor inom och utom landet.


    -även i övrigt gagna vänskap, förståelse och samverkan mellan människor.


RT-mässighet genomsyrar vårt arbete och organisationens syften främjas genom anordnande av möten med diskussioner, föredrag och annan verksamhet, genom arbete för internationellt utbyte och genom medlemmarnas aktiva deltagande i nationella och internationella möten. Propaganda för viss åsikt i politiskt eller religiöst hänseende får icke bedrivas inom RT-verksamheten.


Round Table Sveriges motto är:


Adopt-Adapt-Improve (Upptaga-Anpassa-Förbättra)

www.roundtable.se